Hukuk Haberleri

2014 - HMK ve İİK Parasal Sınırları

Tanıkla İspat Sınırı

2500 TL. (6100 S. K. m. 200)

Temyiz Sınırı

1.890 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

Temyizde Duruşma Sınırı

19.280 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

Karar Düzeltme Sınırı

11.530 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

İcra Mahkemesi Temyiz Sınırı

5.440 TL. (6100 S. K. Geç. m. 3)

 

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun geçici 3. maddesi gereğince; bölge adliye mahkemelerinin, 26/9/2004 tarihli ve 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun geçici 2 nci maddesi uyarınca Resmi Gazete’de ilan edilecek göreve başlama tarihine kadar, 1086 sayılı Kanunun temyize ilişkin yürürlükteki hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bölge adliye mahkemelerinin göreve başlama tarihinden önce aleyhine temyiz yoluna başvurulmuş olan kararlar hakkında, kesinleşinceye kadar 1086 sayılı Kanunun 26/9/2004 tarihli ve 5236 sayılı Kanunla yapılan değişiklikten önceki 427 ilâ 454 üncü madde hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. Bu Kanunda bölge adliye mahkemelerine görev verilen hallerde bu mahkemelerin göreve başlama tarihine kadar 1086 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır.